ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน เชิญร่วมกิจกรรมเสวนา Online เสวนาอัตลักษณ์วิถีน่าน ร่วมวงคุยแลกเปลี่ยน วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยชุมชนน่าน ช่องทางออนไลน์ผ่าน https://www.facebook.com/Nanidentityhallnancc

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่านเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมจัดทำหัวเรือแข่งอัตลักษณ์น่านเป็นรูปแบบของที่ระลึก ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดดน่าน ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม 097 928 7795

โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารศูนย์น่านศึกษาหออัตลักษณ์นครน่าน ศึกษาและจัดการองค์ความรู้พื้นถิ่นน่าน และล้านนาตะวันออกในมิติต่างๆ สู่การเรียนรู้ของชุมชน ภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่เรียนรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

หออัตลักษณ์นครน่าน รับสมัครผู้ที่สนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ในวันที่ 25 -27 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าน่าน ร้านฝ้ายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หมดเขตรับสมัคร 22 สิงหาคม 2564