คลังข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม

ชุดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน

วิทยาลัยชุมชนน่าน มีภารกิจในการจัดการศึกษา ให้บริการทางวิชาการ วิจัย ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเป็นศูนย์กลางคลังภูมิปัญญาของเมืองน่าน การอนุรักษ์ การศึกษา การเผยแพร่ การบริการวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาทางวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอื่นๆ ของการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่นน่าน บนฐานความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนและนำไปสู่ต้นทุนของเมือง การท่องเที่ยวระดับจังหวัดสามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับภูมิภาคและกลุ่มประเทศในอาเซียนได้สู่การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนเพื่องานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ให้แก่พลเมืองน่าน โดยเน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สร้างเสริมเอกลักษณ์ไทย อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเมืองน่าน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ประเพณีพื้นถิ่นน่าน บนฐานความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการรวบรวมชุดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ดังนี้

แผนที่ศิลปินพื้นถิ่นน่าน ด้านซอ ดนตรี (สะล้อ ซอ ปิน กลอง) เป็นแผนที่แสดงที่ตั้งบ้านที่อยู่อาศัยของศิลปินพื้นบ้านเมืองน่าน ในด้านการขับซอพื้นเมืองน่าน การบรรเลงดนตรี สะล้อ ปิน และกลองบูชา โดยวิทยาลัยชุมชนน่านได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลแผนที่บ้านของของศิลปินที่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ศิลปินยังคงดำเนินการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาในแขนงนั้น ๆ อยู่เป็นปัจจุบัน และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดน่าน ซึ่งผลจากการสำรวจข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลแผนที่บ้านศิลปินพื้นถิ่นน่าน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ปรากฏมีศิลปินจำนวน 41 ท่าน ใน 9 อำเภอ จังหวัดน่าน


แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูข้อมูลงานจุมสล่าเรือแข่งเมืองน่าน ภายใต้โครงการการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่าน ผ่านรูปแบบเชิงช่างศิลป์ หรือคลิกลิ้งค์

เอกสารองค์ความรู้