ผังโครงสร้างการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยชุมชนน่าน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนน่าน เดิมงานนี้สอดแทรกอยู่ในงานกิจกรรมนักศึกษา  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่งานนี้อยู่ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในฝ่ายงานศูนย์น่านศึกษา และในปีการศึกษา 2564  ให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่รวมกับงานพัฒนานักศึกษา“งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”และ เป็นในส่วนงานศูนย์น่านศึกษา

1. คณะดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   ประกอบด้วย

1.1 นายวัชชิระ             หวั่นท๊อก         หัวหน้างาน

1.2 นางโชติกา              ณ หนองคาย     กรรมการ

1.3 นางสาวอัญชลี          ทิพย์แสนชัย      กรรมการ

1.4 นางสาวศรารัตน์       สุทธบุตร          กรรมการ

1.5 นายยุทธภูมิ            สุประการ         กรรมการและเลขานุการ

2. กรอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.1 จัดการอบรมปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม

2.2 สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย  ศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันแสดงถึงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

2.3 บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

2.4 ทำการวิจัยและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.5 ให้การบริการวิชาการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.6 ร่วมสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและชุมชน

2.7 สร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ

3. หน้าที่ของงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      

3.1 อบรมปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม

3.2 สนับสนุน  ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร  สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย  ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริม สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันแสดงถึงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

3.4 ทำการวิจัยและให้ความร่วมมือในการทำวิจัยด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้การบริการวิชาการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.5 ร่วมสร้างเครือข่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและชุมชน