ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 2561

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน มีลักษณะเป็นหอนิทรรศการร่วมสมัย ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหออัตลักษณ์นครน่านอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558  และหออัตลักษณ์นครน่านยังได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่าน เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคนต่อพสกนิกรในจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านแก่ผู้มาเยือน

เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประงค์แห่งการจัดตั้ง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่านขึ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

– เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชหออัตลักษณ์นครน่านเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน

– เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน ประชาชน ได้เรียนรู้มรดกภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นน่าน ตลอดจนตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

– เพื่อเป็นการบูรณาการทำการงานร่วมกัน ระหว่าองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นจังหวัดน่าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดหออัตลักษณ์นครน่าน  วิทยาลัยชุมชนน่าน
วันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559