แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยชุมชนน่าน

วัตถุประสงค์ของแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้

1.เพื่อให้การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่กับท้องถิ่น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยชุมชนน่าน

2.เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ

3.เพื่อให้การจัดกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้

วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นหน่วยงานจัดการศึกษา ซึ่งมีพันธกิจ 4 ด้าน และพันธกิจหลักหนึ่ง คือ การทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ พัมนาศิลปวัฒนธรรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พันธกิจดังกล่าว วิทยาลัยชุมชนน่านได้มอบหมายให้กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงเป็นการ ตอบโจทย์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับหน่วยงานและระดับวิทยาลัยชุมชน  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆ แล้ว เห็นควร ดำเนินโครงการตามพันธกิจภายใต้แนวคิดหลัก เน้นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม ส่งเสริมภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน

เอกสารประกอบ