จดหมายเหตุ

 1. 27 กันยายน 2556

  เริ่มก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่านเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556

 2. 25 มิถุนายน 2558

  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

 3. 21 กันยายน 2558

  จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหน่วยงานหลักในการ ดูแล จัดการ และใช้ประโยชน์หออัตลักษณ์นครน่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้ดูแล

 4. 22 มีนาคม 2559

  หออัตลักษณ์นครน่านยังได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่าน เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคนต่อพสกนิกรในจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านแก่ผู้มาเยือน

 5. 30 พฤษภาคม 2559

  วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหออัตลักษณ์นครน่าน