ศิลปินอำเภอปัว ตอนที่ 1 ศิลปะภักดี (ภักดี สิทธิชัย)

ศิลปะภักดี (ภักดี สิทธิชัย) อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคีเครือข่ายศิลปิน ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการแผนที่ศิลปินน่าน