ผ้าพื้นเมืองน่านย้อมสีโบราณ อำเภอนาน้อย

การดำเนินโครงการศึกษาการใช้สีจากธรรมชาติกับผ้าทอพื้นเมืองน่านและโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองย้อมสีธรรมชาติ เพื่อการค้า วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563