ศิลปินน่าน จิตรกร-นักเคลื่อนไหวทางศิลปะร่วมสมัย (สิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์)

ภาคีเครือข่ายศิลปิน ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน โครงการแผนที่ศิลปินน่าน

บทบาทการขับเคลื่อนเมืองด้วยกระบวนการทางศิลปะ (สิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์)