โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน ตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สนับสนุน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเมืองน่าน แหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ เชิงประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู่การจัดการการท่องเที่ยวแก่คนเมืองน่านและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรม ในการเรียนรู้ ดำเนิน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษา ให้ หออัตลักษณ์นครน่าน เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 การเรียนรู้ของชุมชน ภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่เรียนรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความสุขของชุมชน กระบวนการทำงานศิลปะสู่วิถีชุมชนบนผนังพื้นที่สาธารณะ กรณีพื้นที่ ทดลองศึกษา ชุมชนบ้านดอนมูล “ดอนมูลวิถี”วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างผลงานภาพวาดบนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุนการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน และต่อยอดสู่งาน การสร้างฐานเศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็งของชุมชนต่อไป