กิจกรรมรักบ้านเกิด เชิดชูอัตลักษณ์น่าน(รถโมบายเคลื่อนที่) บ้านคือเวียง อำเภอเวียงสา

วัดคือเวียง บ้านคือเวียง ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ร่วมแลกปลี่ยนและนำเสนอองค์ความรู้ มรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นน่านถ่ายทอดเรื่องจากชุดแนวคิด “นาเคนทร์พลวัตชลทัศน์วัฒนธรรม” ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักความเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดความการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนบ้านคือเวียง ขับเคลื่อนภายใต้แนวความคิด ชุมชนศึกษา คือเวียง ต้นธารเวียงป้อ จดหมายเหตุแผ่นดินนครน่าน