กิจกรรมฝึกอบรม มัด ย้อม ผ้า จากสีธรรมชาติ น่าน 2564

ศูนย์น่านศึกษา หออตลักษณ์นครน่านดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม มัด ย้อม ผ้า จากสีธรรมชาติ วันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ณ ร้านฝ้ายเงิน ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน