กิจกรรม ค่ายอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน

โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารศูนย์น่านศึกษาหออัตลักษณ์นครน่าน ศึกษาและจัดการองค์ความรู้พื้นถิ่นน่าน และล้านนาตะวันออกในมิติต่างๆ สู่การเรียนรู้ของชุมชน ภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่เรียนรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

จากผลการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่านให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้หออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ความเป็นน่านผ่านกิจกรรมค่ายอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อร่วมระดมความคิด หาแนวทางการสร้างบทบาทของ หออัตลักษณ์นครน่านผ่านความหมายอัตลักษณ์น่านในการจัดกิจกรรม ค่ายอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน ครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชนตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เกิดกระบวนการสร้างพื้นที่ เปิดพื้นที่ เปิดมุมมอง รับทราบความต้องการของชุมชน โดยใช้ทุนทาง ภูมิวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมของชุมชน  และร่วมสร้างบทบาทของหออัตลักษณ์นครน่านผ่านความหมายอัตลักษณ์น่านโดยคนน่านอย่างแท้จริง เพื่อสร้างและพัฒนาอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่านให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการนำชมแหล่งเรียนรู้หออัตลักษณ์นครน่าน รุ่นเยาวชนและผู้สูงอายุ เพื่อให้เยาวชนและผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ความเป็นน่านผ่านกิจกรรมอาสาสมัครหออัตลักษณ์นครน่าน เพื่อร่วมระดมความคิด หาแนวทางการสร้างบทบาทของหออัตลักษณ์นครน่านผ่านความหมายอัตลักษณ์น่าน มีการแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม