เทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน

โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารศูนย์น่านศึกษาหออัตลักษณ์นครน่าน ศึกษาและจัดการองค์ความรู้พื้นถิ่นน่าน และล้านนาตะวันออกในมิติต่างๆ สู่การเรียนรู้ของชุมชน ภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่เรียนรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

เกิดการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ผ่านความเป็นอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการดำรงชีวิต ทำให้เกิดความน่าสนใจ อันมีที่มาจากภูมิปัญญาของคนในชุมชน ส่งผลให้เกิดงานหัตถศิลป์สู่ชีวิตจริงประจำวัน พัฒนาเป็นเมือง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ ลานโพธิ์ ชุมชนบ้านดอนมูล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เกิดการจัดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน จัดงานเทศกาลประจำชุมชน ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนได้ร่วมมือกับชุมชน ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย และดำเนินการจัดจากการดำเนินจัด เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม สู่ชุมชน จึงเกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชนระหว่างศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

ผลลัพท์ที่เห็นได้ชัดเจน เกิดแผนการพัฒนาชุมชนในภาพรวม ร่วมกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ เทศบาลตำบลดู่ใต้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดู่ใต้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และเกิดการสร้างผลงานภาพวาดบนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน และต่อยอดสู่งานเทศกาลประจำชุมชนในปีต่อไป