กิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหัวเรือแข่งอัตลักษณ์น่าน

โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564  มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการบริหารศูนย์น่านศึกษาหออัตลักษณ์นครน่าน ศึกษาและจัดการองค์ความรู้พื้นถิ่นน่าน และล้านนาตะวันออกในมิติต่างๆ สู่การเรียนรู้ของชุมชน ภาคีเครือข่าย สร้างพื้นที่เรียนรู้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการองค์ความรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน

หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ดำเนินการกิจกรรมฝึกอบรมจัดทำหัวเรือแข่งอัตลักษณ์น่านเป็นรูปแบบของที่ระลึก ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดดน่าน ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เรือแข่งของจังหวัดน่าน ความเป็นมา เรื่องราวความสัมพันธ์ของคนน่านกับสายน้ำผ่านกิจกรรมที่คนในชุมชนทำร่วมกันเช่น ประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่าน ซึ่งถือเป็นการถอดทอดองค์ความรู้ด้านเรือแข่งของจังหวัดน่านให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เกิดการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างรอยยิ้มให้คนเมืองน่าน ผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรม ด้านอัตลักษณ์เรือแข่งในจังหวัดน่าน เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และการสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและชุมชน