กิจกรรมเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม สู่ชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน สู่ “บ้านดอนมูล Street Art , Graffiti “

จากการดำเนินจัดกิจกรรมเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรม สู่ชุมชน  วิทยาลัยชุมชนน่าน สู่ “บ้านดอนมูล  Street Art , Graffiti “โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ในวันที่  2 มีนาคม 2564 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานได้แนวทางและความต้องการของชุมชน ในการจัดเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน

  1. สร้างพื้นที่ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดผ่านกิจกรรมศิลปะบนกำแพง เป็นแนวทางในการดำเนินการสร้าง Street Art วาดภาพกำแพงให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนตามความต้องการของชุมชน และคนในพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการวาดภาพเพื่อดำเนินการจัดจ้างวาดภาพได้ดังนี้

1.1 อัตลักษณ์วิถีชุมชนด้านการเกษตรปลอดสาร

1.2 ความเชื่อ เรื่องผี

1.3 ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านดอนมูล

1.4 ปู่ม่าน ย่าม่าน บ้านดอนมูล

2. กำหนดระยะเวลาในการจัดจ้างวาดภาพ ภายในเดือนมีนาคม 2564

3. สร้างพื้นในการแสดงออกทางความคิดของกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้เข้ามามีส่วนร่วม และแสดงออกในการสร้างสรรค์พื้นที่

4. เกิดการต่อยอดไปยังการจัดงาน เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชน บ้านดอนมูลในช่วงเดือนเมษายนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน