กิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 16 -17 มิถุนายน 2564 ณ ลานโพธิ์ บ้านดอนมูล


                        ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้านชุมชนบ้านดอนมูลเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเพื่อชุมชนในครั้งนี้ เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างรอยยิ้มให้คนเมืองน่าน ผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชุมชนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 250 คน ได้แก่ กลุ่มเยาวชน ประชาชน ภาคีเครือข่ายผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และผู้นำชุมชนท้องถิ่น
                      – ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ในการจัด กิจกรรมที่ 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชนวันที่  16 – 17 มิถุนายน 2564 ลานโพธิ์ ชุมชนบ้านดอนมูล วิทยาลัยชุมชนน่าน โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกำหนดการจนสำเร็จบรรุลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการฯ จากผลการทำแบบสอบถามจึงได้ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 250 คน มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อภาพรวมของกิจกรรมที่ 3.5 เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมเพื่อชุมชน  เป็นจำนวนร้อยละ 91
ประโยชน์ที่สาธารณชน/ชุมชน ได้รับ
            –           เกิดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับหน่วยงานหลัก ได้แก่ เทศบาลตำบลดู่ใต้ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดู่ใต้ สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 และเกิดสร้างผลงานภาพวาดบนกำแพง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน สร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน และต่อยอดสู่งานเทศกาลประจำชุมชนในปีต่อไป
–         มีพื้นที่ในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน