พิธีเปิดนิทรรศการ “น่านศึกษา”หออัตลักษณ์นครน่าน

ด้วยหออัตลักษณ์นครน่าน เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรม ในการผลิต

“ความรู้”และ”คุณค่า/ค่านิยม” แก่สังคม โดยนำเสนอความรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ผ่านกระบวนการ

จัดแสดง เพื่อเป็นเครื่องมือ (Instrumentaization) ของการเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่

เป็นอัตลักษณ์ และจะดำเนินการเปิดนิทรรศการหออัตลักษณ์นครน่านรูปแบบใหม่เพื่อให้หออัตลักษณ์นคร

น่าน พื้นที่เรียนรู้ของเมืองน่าน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนน่าน เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบ

ใหม่ ในการมีส่วนร่วมของผู้ชมโดยเข้าใจถึงกระบวนการหลักฐานที่เกิดขึ้น เกิดจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความ

ภาคภูมิใจเรื่องราวแห่งอารยธรรมในอดีต ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรี่กษามรดกทาง

วัฒนธรรม ให้มีความยั่งยืน อย่างมั่นคง นั้น

ในการนี้ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา

นิทรรศการใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย จึงขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “น่านศึกษา”

หออัตลักษณ์นครน่าน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.00 น. โดยได้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้