เทศกาลม้งวิถี ปะจำปีงบประมาณ 2565

ศูนย์น่านศึกษา (หออัตลักษณ์นครน่าน) ได้จัดกิจกรรมเทศกาลม้งวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ปะจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2565 ณ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ด้านชาติพันธุ์ม้งวิถี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชนเผ่าม้ง ได้รู้วิถีชีวิตชาวม้ง ด้านสถาปัตยกรรมของชนเผ่าม้ง ด้านอาหาร ด้านการแต่งกาย และด้านภาษา/ยารักษาโรค