กิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการใช้สีโบราณภูมิปัญญาน่าน ภาค 2

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565 หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดกิจกรรมน่านร่วมสมัยภาพวาดจิตรกรรม เทคนิคการใช้สีโบราณภูมิปัญญาน่าน ภาค 2 ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์น่านศึกษาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้เสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาล้านนาน่าน ในการวาดภาพจิตรกรรมด้วยเทคนิคการใช้สีแบบโบราณและแบบร่วมสมัย