กิจกรรมวาดภาพระบายสี จิตกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์

กิจกรรมวาดภาพระบายสี จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์สกุลช่างน่าน

วันที่ : …….. เดือน………. 2563
สถานที่ : หออัตลักษณ์นครน่าน

ขอเชิญร่วมกิจ

รายละเอียดกิจกรรม
1.
2.
3.


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน
โทรศัพท์ : 054-050058
email : nakornnanidentity@gmail.com

ห้องภาพ