[VDO]ระบบนิเวศน์ป่าใกล้เมือง : บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิป่าน่าน

EP2. ตอนระบบนิเวศน์ป่าใกล้เมือง : บรรยาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิป่าน่าน

กิจกรรม ณ หออัตลักษณ์นครน่านรับพังการบรรยายจาก คุณพยอม วุฒิสุทธิสวัสดิ์ เป็นตัวแทน ทีมน่านฟอรั่ม มูลนิธิฮักเมืองน่าน ร่วมให้ข้อมูลพัฒนาการของการจัดการป่าน่าน ต่อด้วยการบรรยายถึงชีวิตที่หายไปจากป่าน่านและโมเดลการฟื้นฟูป่าจากบ้านลายเมฆ และได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอ นายแพทย์คณิต ตันติศิริวิทย์ และ คุณแสงอรุณ ตันติศิริวิทย์ ร่วมเป็นเกียรติรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติ นิเวศน์ป่าเมี่ยงสู่ป่าน่านใน กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ป่าใกล้เมือง