[VDO]หออัตลักษณ์นครน่าน

หออัตลักษณ์นครน่าน

เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สนับสนุนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเมืองน่าน แหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ เชิงประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู่ การจัดการการท่องเที่ยวแก่คนเมืองน่านและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ