[VDO]โครงการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่าน

โครงการศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งจังหวัดน่าน

ตอนที่ 1 ชุมชนบ้านท่าล้อกับบริบทที่มีต่อประเพณีการแข่งเรือยาวจังหวัดน่านบทสัมภาษณ์สมาชิกคนรุ่นใหม่ชุมชนบ้านท่าล้อนายสักก์สีห์ พลสันติกุล นักวิจัยและนักขับเคลื่อนวัฒนธรรมชุมชน