[VDO]หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หออัตลักษณ์นครน่าน)

หลากเรื่อง ร้อยลาย ในผ้าน่าน (ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หออัตลักษณ์นครน่าน)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองน่าน กิจกรรม:นิทรรศการแสดงผลงานและเวทีเสวนาผ้าทอน่าน โดย ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หออัตลักษณ์นครน่าน