[VDO]EP.1 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

EP. 1 เสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง ลัวะน่าน : ตำนานแห่งขุนเขา

เรื่อง “ลัวะกับการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่อัตลักษณ์ใหม่ในปัจจุบัน : ที่ดิน – ป่าไม้ การท่องเที่ยวและกาแฟ ” โดย ยุทธภูมิ สุประการ ศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน