[VDO]ขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าทอพื้นเมืองน่าน

ขั้นตอนการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าทอพื้นเมืองน่าน

กิจกรรมการฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้าท้อพื้นเมืองน่านและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโควิด-19
ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2563
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันตนเองและจากปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน หน้ากากอนามัยจากผ้าสามารถนำมาซักใช้ได้ใหม่เป็นการประหยัดรายจ่ายอีกทางหนึ่ง
โดย ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน