[VDO]ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโควิด 19

ขั้นตอนการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโควิด 19

กิจกรรมการฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยจากผ้าท้อพื้นเมืองน่านและเจลล้างมือป้องกันไวรัสโควิด – 19
ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2563
โดยศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน