[VDO]โครงการศึกษาชาติพันธุ์น่าน บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง (ลัวะน่าน)

โครงการศึกษาชาติพันธุ์น่าน บ้านกอก อำเภอเชียงกลาง (ลัวะน่าน)

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้นำชุมชน นางรินรดา สุตา ผู้ใหญ่บ้านกอก หมู่ 8 อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ภายใต้กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ ลัวะน่าน ตำนานแห่งขุนเขา โดยศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน