กลองมะโหระทึก

กลองมะโหระทึก

ทางด้านแอ่งตอนเหนือของจังหวัดน่านพบกลองมะโหระทึกในแหล่งโบราณคดีบ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จำนวน 2 ใบ มีการตกแต่งลวดลายแบบเฮเกอร์ 3 (Heger III) โดยเป็นกลองมะโหระทึกที่มีการตกแต่งลวดลายด้วยลายเฉพาะถิ่นเข้ามาผสมผสานกับต้นฉบับเดิมมากกว่าแบบเฮเกอร์ 1 และ 2 โดยยังคงลวดลายเฉพาะของวัฒนธรรมดองซอนเอาไว้เช่น บุคคลสวมเครื่องประดับศรีษะคล้ายขนนก ลายนกกระสาบินทวนเข้มนาฬิกา หรือประติมากรรมลอยตัวรูปกบประดับหน้ากลอง มีศูนย์กลางการผลิตบริเวณทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามและมณฑลกวางสี ในประเทศจีนตอนใต้ กำหนดอายุราว 2,500 – 2,000 ปีมาแล้ว  โดยกลองมะโหระทึกเป็นที่นิยมของกลุ่มชนเผ่าบนที่สูงเพื่อนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมของชุมชนนั้นๆ