30 พฤษภาคม 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหออัตลักษณ์นครน่าน