27 กันยายน 2556

เริ่มก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่านเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556