21 กันยายน 2558

จังหวัดน่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหน่วยงานหลักในการ ดูแล จัดการ และใช้ประโยชน์หออัตลักษณ์นครน่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้ดูแล