22 มีนาคม 2559

หออัตลักษณ์นครน่านยังได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่าน เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคนต่อพสกนิกรในจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดน่านแก่ผู้มาเยือน