คณะที่ปรึกษากรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

ประธานคณะที่ปรึกษา

๒. พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน รูปที่ ๑ วัดพญาภู พระอารามหลวง

ที่ปรึกษา

๓. พระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ธรรมยุติ) วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม

ที่ปรึกษา

๔. พระครูสิรินันทวิทย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน วัดดอนมูล (มหายาน)

ที่ปรึกษา

๕. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๘

ที่ปรึกษา

๖. ดร.สิริกร  มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ปรึกษา

๗. นายแพทย์บุญยงค์  วงศ์รักมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ที่ปรึกษา

๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ที่ปรึกษา

๙. นายสมเจตน์  วิมลเกษม ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษา

๑๐. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

ที่ปรึกษา

๑๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

ที่ปรึกษา

๑๒. Dr.Tiao  David Somsanith จิตแพทย์และศิลปินแห่งชาติประเทศฝรั่งเศส

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน

๑. นายสมเดช  อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ประธานกรรมการ

๒. วัฒนธรรมจังหวัดน่าน

กรรมการ

๓. ศึกษาธิการจังหวัดน่าน

กรรมการ

๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

กรรมการ

๕. ประธานอาชีวศึกษา จังหวัดน่าน

กรรมการ

๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

กรรมการ

๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน

กรรมการ

๘. พระครูปลัดมงคลเจติยวัฒน์  เจ้าคณะตำบลดู่ใต้ เขต ๒

กรรมการ

๙. นายวินัย  ปราบริปู ผู้อำนวยการหอศิลป์ริมน่าน

กรรมการ

๑๐. นายธนู  ผลบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ

๑๑. นางสุภาพ  สิริบรรสพ เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมน่าน

กรรมการ

๑๒. นางเพลินจิต  พ่วงเจริญ ผู้แทนภาคประชาชน

กรรมการ

๑๓. นายสิทธิธัช  ธิติกุลเกษมศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนน่านนคร

กรรมการ

๑๔. นางธีร์วรา  ริพล กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยงจังหวัดน่าน

กรรมการ

๑๕. นายพิทยา  เสนาโนฤทธิ์ ผู้ประสานงานเยาวชนจังหวัดน่าน

กรรมการ

๑๖. นายประยงค์  แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน

กรรมการและเลขานุการ

๑๗. นายสักก์สีห์  พลงสันติกุล ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๑. นายสิทธิธัช   ธิติกุลเกษมศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนน่านนคร

ประธานคณะอนุกรรมการ

๒. นายสักก์สีห์   พลสันติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมพื้นถิ่นน่าน

รองประธานอนุกรรมการ

๓. ดร.ศักรินทร์  ณ น่าน อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

อนุกรรมการ

๔. นายอธิปัตย์  สายสูง อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน

อนุกรรมการ

๕. นายกัปทนาท  พอจิต นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

อนุกรรมการ

๖. นายพงศ์วิสิฐ  คำยันต์ อาสาสมัครวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

อนุกรรมการ

๗. ดร.มาโนชญ์  ชายครอง นักวิชาการอิสระ

อนุกรรมการ

๘. นางสาวพิมลพรรณ   สกิดรัมย์ ผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิฮักเมืองน่าน

อนุกรรมการ

๙. นางสาวระรินธร  เพ็ชรเจริญ ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวไทย อสมท.และหนังสือพิมพ์ข่าวสด

อนุกรรมการ

๑๐. นายสันทิส  ศรีเชียงราบ ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการ

๑๑. นายกฤตยรัฐ   ปารมี ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการ

๑๒. นายอนุรักษ์  ธุรกิจเสรี ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการ

๑๓. นายจาตุรนต์   โลหะโชติ ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการ

๑๔. นายณัฐดนัย   ยศฐา ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการ

๑๕. นางสาวลภัสรดา   ยศฐา ผู้แทนภาคเอกชน

อนุกรรมการ

๑๖. นายพิทยา   เสนาโนฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน

อนุกรรมการ

๑๗. นายยุทธภูมิ   สุประการ ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษาและหออัตลักษณ์นครน่าน

อนุกรรมการและเลขานุการ

บุคลากรศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน

๑. นายยุทธภูมิ สุประการ

ผู้จัดการศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน

๒. นางสาวปณิตา ดีกัลลา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

๓.นายณัฐวุฒิ ขอดเตชะ

พนักงานขับรถ

๔. นางวรรณพร สุธรรม

พนักงานทำความสะอาด