ประวัติความเป็นมาการก่อสร้างหออัตลักษณ์นครน่าน

          จังหวัดน่านได้ดำเนินการก่อสร้าง หออัตลักษณ์นครน่าน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดสร้างอนุสรณ์หอศิลป์ล้านนาตะวันออก ปีงบประมาณ 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

    • เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

    • เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถให้ความรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน

    • สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจจะเที่ยวต่อไปในแหล่งท่องเที่ยวจริง คาดหวังให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น

ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งศูนย์น่านศึกษา

          วิทยาลัยชุมชนน่าน มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นถิ่นน่านตามแนวพระราชดำริร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดน่าน โดยสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เห็นชอบให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้ง

          “ศูนย์น่านศึกษา” ตามแนวทางของประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 กำหนดว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจมีมติให้จัดตั้ง

          ส่วนงานภายในที่ดำเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยทำเป็นประกาศของสถาบันอุดมศึกษา

          เพื่อประโยชน์แห่งการศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่นน่าน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน และเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนน่าน พ.ศ. 2557-2560 อันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาการจัดการการศึกษาและบริการวิชาการตามปณิธานแห่งวิทยาลัย สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จึงมีมติจึงจัดตั้ง “ศูนย์น่านศึกษา” ขึ้น  เป็นส่วนงานภายในวิทยาลัยชุมชนน่าน ตามความข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555

          อีกทั้งจังหวัดน่านได้ดำเนินการก่อสร้าง หออัตลักษณ์นครน่าน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดสร้างอนุสรณ์หอศิลป์ล้านนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถให้ความรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจจะเที่ยวต่อไปในแหล่งท่องเที่ยวจริง คาดหวังให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่น และมอบให้วิทยาลัยชุมชนน่านเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการหออัตลักษณ์นครน่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติให้วิทยาลัยชุมชนน่าน โดย ศูนย์น่านศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการหออัตลักษณ์นครน่านให้เป็นไปตามเจตนารมย์แห่งการจัดตั้ง เนื่องด้วยเล็งเห็นว่า วิทยาลัยชุมชนน่าน มีพันธกิจในการพัฒนาการศึกษาพื้นถิ่นน่านตามแนวพระราชดำริร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดน่านในมิติต่างๆ ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการหออัตลักษณ์นครน่าน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน มีมติให้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารหออัตลักษณ์นครน่าน” ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ติดตามการบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนตัดสินชี้ขาดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคควร ซึ่งควรประกอบด้วยที่ประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากส่วนงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน และภาคประชาชน ที่แสดงถึงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง