โครงสร้างการบริหาร ศูนย์น่านศึกษาหออัตลักษณ์นครน่าน

          วิทยาลัยชุมชนน่าน มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการศึกษาพื้นถิ่นน่านตามแนวพระราชดำริร่วมกับเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดน่าน โดยออกแบบยุทธศาสตร์พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สนับสนุนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเมืองน่าน แหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ เชิงประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู่ การจัดการการท่องเที่ยวแก่คนเมืองน่านและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ

แผนงานหออัตลักษณ์น่าน

กลุ่มเป้าหมายแผนที่ 1 educationPackage :  กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนนักเรียนและนักศึกษา ทุกระดับ  ประถมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จเป้าอันดับแรก คือเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับจังหวัด สามารถเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านศิลปะ วัฒนธรรม และระดับภูมิภาคตลอดกลุ่มประเทศในอาเซียนได้

กลุ่มเป้าหมายแผนที่ 2 PublicPackage :  กรอบการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณชน

Package :

CONTENT : Book Club

CONTENT : Inspiration

CONTENT : Arts & Craft

Open Space

1. CONTENT :  Book club  กิจกรรมปลูกฝังการรักการอ่าน อาจเป็นในรูปกลุ่มชมรมหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับหนังสือมาประชุมพบปะกัน เพื่อจัดกิจกรรมการอภิปรายหรือปาฐกถาเกี่ยวกับหนังสือทั่วไปหรือหนังสือที่กลุ่มบุคคลนั้นได้อ่านและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือนั้น

2. CONTENT :  Inspiration  กิจกรรมค้นหาไอดอลหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือมีแนวคิด วิถีชีวิตของคนๆนั้น แบบอย่าง นักวิชาการ ปราชชุมชน นักคิดนักเขียน ดารานางแบบคนดัง นักกีฬา นักธุรกิจ หรือเป็นกิจกรรมอื่นใดที่จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังชีวิตให้ผู้คน

3. CONTENT:  Arts & Craft  กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มคนที่สนใจในการWorkshop ศิลปะทุกแขนงสาขา การแสดง การเต้นรำ ดนตรี วาดภาพ หัตถกรรม หัตถศิลป์

4. Open Space  เปิดพื้นที่สาธารณะให้ผู้คนที่สนใจมานำเสนอ หรือ พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามเหตุการณ์และวาระที่สังคมให้ความสนใจ

(กลุ่มเป้าหมายแผนที่ 1-2 แผนงบประมาณ/ปี )

กลุ่มเป้าหมายแผนที่ 3 Festival Package : กรอบเทศกาลประจำปี

Package :

1. CONTENT :  Arts Festival : กลุ่มเป้าหมายคนนอก/สร้างบรรยากาศเมืองแห่งการท่องเที่ยว

2. CONTENT :  education Festival : กลุ่มเป้าหมายคนใน/สร้างโอกาสทางการศึกษา

ปัจจัยสู่ความสำเร็จเป้าอันดับที่สอง คือสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยรวม ทั้งวงวิชาการมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ นุ่มเสริมสร้างศักยภาพสังคมน่านทุกมิติผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้ปัญญาโดยมีงานวิจัยเป็นฐาน นำมาสู่การพัฒนาสังคมน่านเกิดประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืน

(กลุ่มเป้าหมายแผนที่ 3 จะเป็นการระดมทุนและการแสวงหาทุนผ่าน องค์กร มูลนิธิหออัตลักษณ์น่าน )