ศูนย์น่านศึกษา หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

ปรัชญา:วิสัยทัศน์:พันธกิจ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่สนับสนุนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเมืองน่าน แหล่งศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและเผยแพร่องค์ความรู้ เชิงประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทุนทางสังคมสู่ การจัดการการท่องเที่ยวแก่คนเมืองน่านและสาธารณชน ตามแนวพระราชดำริฯ

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางคลังภูมิปัญญาของเมืองน่านและล้านนาตะวันออก ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการอนุรักษ์ การศึกษา การเผยแพร่ การวิจัย และการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายอื่นๆ เชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน

  2. เป็นศูนย์กลางการการจัดการศึกษา เอกลักษณ์ความรู้เมืองน่าน เพื่อการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ วิจัย สืบสาน และพัฒนาศิลปะพื้นบ้าน ศิลปะเมืองน่าน และศิลปะร่วมสมัย

  3. เป็นองค์กรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์องค์ความรู้แบบมีส่วนร่วม และเผยแพร่บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในระดับจังหวัด ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

  4. เป็นองค์กรที่นำความรู้มาปรับใช้กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในมิติต่างๆและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงานที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่และแลกเปลี่ยน

  2. เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้สอดคล้องกับสังคมน่าน  สังคมไทยสังคมโลก

  3. ส่งเสริมบุคลากรด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม งานวิจัย รวมทั้งงานวิชาการอื่น ๆ ในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

  4. ส่งเสริมด้านการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนากิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมน่าน