PDCAและรายงานผลการดำเนินการโครงการ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนน่าน เดิมงานนี้สอดแทรกอยู่ในงานกิจกรรมนักศึกษา  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่งานนี้อยู่ในปีการศึกษา 2562 มีการปรับโครงสร้างใหม่ให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในฝ่ายงานศูนย์น่านศึกษา และในปีการศึกษา 2563  ให้งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอยู่รวมกับงานพัฒนานักศึกษา“งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”และ เป็นในส่วนงานศูนย์น่านศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2564 มีรายงานผลสรุปผลและ PDCA ของโครงการและกิจกรรมดังนี้

เอกสารประกอบ