ข้อมูลการเยี่ยมชม ศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน

ระเบียบการเข้าเยี่ยมชม

 • กรณีที่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพ กรุณางดใช้แฟลช ขาตั้งกล้อง และไม้เซลฟี่

 • งดถ่ายภาพเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

 • กรุณาฝากสัมภาระ กระเป๋าเป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง หรือร่ม ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

 • งดจับต้องผลงานทุกชิ้น

 • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณนิทรรศการ

 • กรุณาเคารพสิทธิของผู้ชมนิทรรศการท่านอื่น และกรุณางดใช้เสียงดังระหว่างชมนิทรรศการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน มีสิทธิดำเนินการรักษากฎระเบียบในพื้นที่ เพื่อให้ปราศจากการกระทำที่ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรูปแบบต่าง ๆ  และมีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าชมหรือเชิญผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ออกจากบริเวณนิทรรศการ

การขอเข้าชมศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน (เพื่อการศึกษา)

ก่อนเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

การขอเข้าเยี่ยมศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน เป็นหมู่คณะจากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ กรุณาทำจดหมายแสดงความจำนง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ โดยทำจดหมายเรียนถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เนื้อความระบุรายละเอียดดังนี้

 1. ชื่อสถาบัน คณะวิชา หรือองค์กร

 2. จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

 3. วันและเวลาเข้าเยี่ยมชม

 4. ระบุวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชม เพื่อจัดสรรเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญให้เหมาะสม เช่น

 5. ระบุข้อมูลการติดต่อ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ เพื่อประสานงานยืนยันการเข้าชม

 6. ส่งจดหมายส่งล่วงหน้าก่อนการเข้าชมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถส่งจดหมายขอเยี่ยมชมได้ที่ Email : nakornnanidentity@gmail.com

ในวันเยี่ยมชม

 1. ติดต่อแจ้งชื่อสถาบันที่จุดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำชม ดำเนินการพาชมนิทรรศการ

 2. ในกรณีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนเกิน 32 ท่าน เจ้าหน้าที่จะแบ่งรอบให้เข้าชมรอบล่ะ 32 ท่าน

อัตราค่าเข้าชม

1. ภูมิลำเนาจังหวัดน่านตามบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ใหญ่)

10 บาท

2. ประชาชนทั่วไป

30 บาท

3. ชาวต่างชาติ

50 บาท

4. ประชาชนชาวไทย (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)

ฟรี

5. ประชาชนชาวไทย (ผู้พิการ)

ฟรี

6. ประชาชนชาวไทย (เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี)

ฟรี

7. นักบวช

ฟรี

8. นักเรียน/นักศึกษา

ฟรี

9. หน่วยงานทางราชการ/มูลนิธิ/องค์กร จากต่างจังหวัดที่ประสานด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์

– อัตราเหมาจ่ายสำหรับคณะ 10-30 คน 20 บาท/คน

– อัตราเหมาจ่ายสำหรับคณะ 31 คน ขึ้นไป 15 บาท/คน

พื้นที่บริการของศูนย์น่านศึกษา : หออัตลักษณ์นครน่าน แบ่งออกเป็น 9 ห้อง

ห้องที่ 1 ห้องฉายวีดิทัศน์

แนะนำการเยี่ยมชมหออัตลักษณ์นครน่าน ตลอดจนข้อมูลและแผนผังการจัดแสดงแต่ละส่วน

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 2 วิวัฒนาการสายสัมพันธ์เมืองน่านสู่รัตนโกสินทร์

นำเสนอเกี่ยวกับประวัติและเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสมัยต่างๆ จนก้าวเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องด้วยสายน้ำน่านจากเหตุการณ์ในอดีตที่สำคัญและตัวแบบจำลอง

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 3 สายสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)และความเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 4 ใต้แผ่นฟ้าแห่งเมืองน่านวิถีชีวิต

ชนเผ่า การแต่งกาย อัตลักษณ์ ของชาวน่าน โดยนำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ชมสามารถจำลองการแต่งกายของชนเผ่าต่างๆ พร้อมการตกแต่งและภาพถ่ายด้วยระบบทัชสกรีน ตลอดจนสแกนคิวอาร์โค้ดส่งรูปไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 5 เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ

ประวัติเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ที่ขอเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภารในกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1 ตลอดจนประวัติเจ้าผู้ครองนครที่สำคัญ

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 6 วัฒนธรรมเฟื่องเรืองนามน่าน

วัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การละเล่นพื้นเมือง พิธีกรรม ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ตลอดจนสิ่งที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจที่ได้รับการสั่งสมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 7 สืบศิลป์ถิ่นน่าน

ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองน่าน ตลอดจนเรื่องราวของสถานที่ โบราณวัตถุโบราณสถาน

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 8 มรดกทางธรรมชาติ

มรดกธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดน่าน และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆพร้อมเรื่องราวของสถานที่นั้นๆในจังหวัดน่าน

 Link รายละเอียด

ห้องที่ 9 เย็นศิระเพราะพระบริบาล

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน โครงการปิดทองหลังพระฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ

 Link รายละเอียด